V5 Solution

V5 Solution

V5統合オンライン・オフラインソフトウェア

Metrolog X4 V5 EMBEDDED / Silma X4 V5 EMBEDDEDは、X4シリーズのパフォーマンスはそのままにCATIA V5上でのオンライン測定と、オフラインティーチングを実現します。CAD変換不要で、設計プロセスとの連携をスムーズに行えます。

V5 Solution

▲TO TOP